Dictionary of Irish Architects 1720 - 1940

Selected: CO. TYRONE, GORTIN, PRESBYTERY

Name: TOYE, EDWARD J.
Building: CO. TYRONE, GORTIN, PRESBYTERY
Date: 1902
Nature: Tenders invited for erecting same, Nov 1902.
Refs: B 83, 8 Nov 1902, 430; IB 44, 20 Nov 1902, 1490